2012 CQ City v Country
23/06/2012 Sat 12:00PM CvC Round 2
←Prev   Next→
Master Break Gladstone B         Bundaberg B Master Break
  Tony Bartlett    (1)B 0 1 (1) Nevil McCosh  
  Greg Nicholas (2) 1 0    (2)B Lee Coupe  
  Gordon Swann    (3)B 0 1 (3) Justin Gillett  
  Graham Wright (4) 1 0    (4)B Bryan McCosh  
  Jamie Myles (c)    (5)B 1 0 (5) Bert McCosh  
  Tony Bartlett (1) 0 1    (3)B Justin Gillett  
  Tom Little    (2)B 0 1 (4) Bryan McCosh  
  Gordon Swann (3) 0 1    (5)B Bert McCosh  
  Graham Wright    (4)B 1 0 (2) Lee Coupe  
  Jamie Myles (c) (5) 1 0    (1)B Nevil McCosh  
  Greg Nicholas    (1)B 0 1 (5) Bert McCosh  
  Tom Little (2) 0 1    (3)B Justin Gillett  
  Gordon Swann    (3)B 1 0 (4) Bryan McCosh  
  Graham Wright (4) 1 0    (1)B Nevil McCosh  
  Jamie Myles (c)    (5)B 1 0 (2) Lee Coupe  
               
      8 7      
RedsealSW version 3.98.15.F on 24/05/2016 at 10:43:00 AM